مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمد جواد
نام خانوادگی:پورمحمدی
پست الکترونیک:mj.pourmohammadi@gmail.com
نخصص ها:علوم سیاسی ، فقه و اصول